ايجا غروبه نازنين

دنيا دروغه نازنين

تو شهر غربت زندگی

چه بی فروغه نازنين

....