به پندار تو: 

جهانم زيباست! 

جامه ام ديباست! 

ديده ام بيناست! 

زبانم گوياست! 

قفسم طلاست! 

به اين ارزد كه دلم تنهاست؟