خوب من دوباره برگشتم . اين چند روز در شهر زيبايم اصفهان خيلی خوش گذشت . ولی متاسفانه بايد زندگی را همانطور که برايمان رقم خورده ادامه دهيم. نه انطور که دوست داريم