می توان با يک گليم کهنه هم

روز را شب کرد و شب را روز

می توان با هيچ ساخت!!!