چه بگويم که ناگفتنم بهتر است....

به قول دکتر شريعتی حرفهايی هست برای نگفتن . حرفهايی که هيچگاه سر به ابتذال گفتن باز نميکند .

من از اين حرفها خيلی دارم . خدايا کمکم کن تا بتوانم تحمل کنم.