دلم گرفته همنفس هوای خوندن ندارم

نشسته غصه تو قلب من هوای خوندن ندارم.....