دلم بد جوری گرفته .حسابی از اينجا خسته شده ام يا بهتره بگم حالم داره به هم ميخوره . دلم لک زده برای قدم زدن کنار زاينده رود .

خدايا چرا آدمها اينجوری شدند . همه فقط به فکر خودشون هستند تمام فکر و ذکرشون شده پول .

همه اطرافيانم به من ميگند خيلی ساده ام . (خر و ساده ) خوب چکار کنم من بدجنسی بلد نيستم .

بايد چکار کنم