امروز يکی ديگه از روزهای زندگيست . يک روز خيلی سرد .

هوا بس ناجوانمردانه سرد است.

 البته شايد در شهر شما خيلی هم گرم باشه .اين هم خودش يکی از شگفتی های آفرينش است. يک جا سرده سرد يک جا گرمه گرم . ولی ايکاش قلبهامون سرد و سنگی نشه. چيزی که متاسفانه اتفاق افتاده ولی حتی خودمون هم خبر نداريم . اگه يک روز از ديدن يک گدا در کنار خيابان دلم ريش ريش ميشد که هر چه سريعتر در حد توانم کمکش کنم الان حتی ديگه نمی بينمش . اينقدر دروغ زشتی ريا پستی زياد شده که ما ديگه همه رو دروغگو می بينيم .

همه اينها پاداش تمدنه . تکنولوژی. پيشرفت .

ولی آيا واقعا اينها پيشرفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اين روزا عادت همه

رفتن و دل شکستنه

 

کاشکی آدمها

همه با هم ديگه مهربون بودند

همديگر رو دوست داشتند و

عاشق يکديگه بودند

کاشکی اگه يه روز کسی

غصه ای داشت توی دلش

نه يه دل

               هزار تا دل

به حرفاش گوش ميکردند و

غصه ها رو ز دلش بيرون ميکردند

کاش ميشد......

در پناه ايزد منان بدرود