زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست