هر كس بتواند خويشتن را مغلوب سازد مسلما مي تواند ديگران را مطيع خود سازد.