زندگي براي رضاي ديگران وقت هدر دادن است و مراد خود را از نظر ديگران طلبيدن اوج ذلت و فلاكت يك انسان است.