غم زمانه خورم يا فراق يار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

چو ميتوان به صبوری کشيد جور عدو

چرا صبور نباشم که جور يار کشم.