ای خدا کمک

اينقدر گريه کرده ام که پلک هايم حسابی پف کرده است به عمر م اينقدر گريه نکرده بودم....