گفتم اي خدا چه چيز شما را بيش از همه در مورد انسان متعجب ميكند؟

پاسخ آمد بسيارند ولي:

اينكه آنها از بودن در دوران كودكي ملول مي شوند ودر بزرگ شدن عجولند و بعد بدوران كودكي حسرت ميخورند

اينكه سلامتشان را صرف بدست آوردن پول ميكنند بعد پول بدست آمده را خرج سلامتيشان ميكنند.

اينكه با نگراني نسبت به آينده زمان حال فراموششان مي شود به طوريكه نه در آينده زندگي ميكنند و نه در حال.

اينكه چنان زندگي ميكنند گوئي هرگز نخواهند مرد و چنان ميميرند كه گويا هرگز زنده نبوده اند.