من از بی نيازی به ثروت رسيدم

که از بی نيازان غنی تر نديدم

برای رسيدن به آرامش دل

من از مال دنيا چه آسان بريدم