زندگی آتشگهی ديرينه پابرجاست

گربيفروزيش رقص شعله اش تا هر کران پيداست

ور نه خاموش است و

خاموشی گناه ماست .