گر طبيبانه بيايی به سر بالينم

به دو عالم ندهم لذت بيماری را