دوستان سلام

در يک روز سرد زمستانی مثل همين امروز من به دنيا پا گذاشتم يعنی متولد شدم