به تنهايی مانوس تر باش تا اينکه با همنشين بد بنشينی