اگر چه خستگی ام انتخاب ديروز است

ولی دوباره فردا ادامه خواه داشت...