امروز تصمیم گرفتم که دوباره وبلاگم را یه خونه تکونی حسابی بکنم. و دوباره از نو شروع کنم. اخه خیلی حیفه که خاطراتم و دل نوشته هام داره خاک میخوره.ناراحتافسوس

به امید خدالبخند