من هفته گذشته رفته بودم شیراز . جای همه خالی خیلی خوش گذشت.واقعا مردم شیراز خیلی دوست داشتنی بودند.