ديگران راببخشيد،نه به اين علت كه آنها لياقت بخشش را دارند،بلكه به آن دليل كه شمالياقت ارامش راداريد.


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.