تمام راهها باز است

اما خوب ميدانم

که روی چاه را پوشانده با خاشاک اهريمن...