سلام به همه دوستان

آيا تا حالا فکر کرده ايد که زندگی خيلی خيلی عجيب و غريب است.

نه

خوب اگر جواب شما نه است زياد خودتان را ناراحت نکنيد ولی بهتر است از امروز کمی بيشتر فکر کنيم. ( خودمم هم بايد )

به هر حال خوب نيست آدم فقط زندگی کند که زندگی کرده باشد .

زندگی چيزی نيست که سر طاقچه عادت

                                          از ياد من وتو برود

زندگی واقعا رازهای زيادی دارد پس به زندگی کردن عادت نکنيم

تا روزی ديگر بدرود