بعد از ۱۹ سال درس خواندن این اولین اول مهری است که من دانش آموز یا دانشجو نبودم.

۱۹ سال کم نیست.

یک جورایی عادت کرده بودم.

بعد از ۱۹ سال درس خواندن یک دفعه بیکار میشی. یک کمی سخته.......