روزها و شبها. ماهها و سالها و وووو ميگذرند ومن هنوز همانم که بودم. پس کی ميخواهم عوض شوم . خود م هم نيميدانم......

خدايا خيلی خسته ام. از خودم . از زندگی .از همه مردم .

کمک