ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ? ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ?


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.