من سلام بي جوابي بوده ام

طرح و اندود خوابي بوده ام

زاده پايان روزم، زين سبب

راه من يكسر گذشت از شهر شب

چون ره از آغاز شب آغاز گشت

لاجرم راهم همه در شب گذشت.

 

چون شبان بي ستاره، قلب من تنهاست

           راه من پيداست

           پاي من خسته است.