زندگی يه فرصت دوباره نيست زندگی ابر کبود و پاره نيست .

زندگی فکر گل اقاقيه هنوزم هست و هنوزم باقيه .

نبايد تنها بمونيم منو تو بيا با ستاره هم سفر بشو .

بگو از يه دست صدا در نمياد عمر تنهايی به آخر نمياد .

اما وقتی دو تا هم صدا ميشه توی اون خونه ی خورشيد جا ميشه.