سلام دوستان .

حال و احوال چطوره؟؟؟؟؟

وای اينجا حسابی برف اومده. همه جا هم حسابی سفيد شده. از اون برف خوشگلا که من دوست دارم.

البته در اين سرما با وجود اين همه دوست خوب آدم اصلا احساس سرما نميکنه.

ميخواستم از دوست خوبم امينhttp://www.aminsafa.mihanblog.com تشکر مخصوص بکنم. يک دنيا ممنون