برف

پاسي از شب رفته بود و برف مي باريد
 چون پر افشاني پر پهاي هزار افسانه ي از يادها رفته
باد چونان آمري مأمور و ناپيدا
 بس پريشان حكمها مي راند مجنون وار
 بر سپاهي خسته و غمگين و آشفته
برف مي باريد و ما خاموش
 فار غ از تشويش
 نرم نرمك راه مي رفتيم
 كوچه باغ ساكتي در پيش
هر به گامي چند گويي در مسير ما چراغي بود
 زاد سروي را به پيشاني
 با فروغي غالبا افسرده و كم رنگ
گمشده در ظلمت اين برف كجبار زمستاني
 برف مي باريد و ما آرام
 گاه تنها ، گاه با هم ، راه مي رفتيم
 چه شكايتهاي غمگيني كه مي كرديم
 با حكايتهاي شيريني كه مي گفتيم
 هيچ كس از ما نمي دانست
كز كدامين لحظه ي شب كرده بود اين بادبرف آغاز
هم نمي دانست كاين راه خم اند خم
 به كجامان ميكشاند باز
 برف مي باريد و پيش از ما
 ديگراني همچو ما خشنود و ناخشنود
زير اين كج بار خامشبار ،‌از اين راه
 رفته بودندو نشان پايهايشان بود 

 برف بود و برف اين آشوفته پيغام اين پيغام سرد پيري و پاكي
و سكوت ساكت آرام
 كه غم آور بود و بي فرجام
 راه مي رفتم و من با خويشتن گهگاه مي گفتم
 كو ببينم ، لولي اي لولي
 اين تويي آيا بدين شنگي و شنگولي
 سالك اين راه پر هول و دراز آهنگ ؟
 و من بودم
كه بدين سان خستگي نشناس
 چشم و دل هشيار
 گوش خوابانده به ديوار سكوت ، از بهر نرمك سيلي صوتي
 مي سپردم راه و خوش بي خويشتن بودم

همچنان غمبار درهمبار مي باريد
 من وليكن باز
 شادمان بودم 
 بر بسيط برف پوش خلوت و هموار
 تك و تنها با درفش خويش ، خوش خوش پيش مي رفتم
 زير پايم برفهاي پاك و دوشيزه
قژفژي خوش داشت
 پام بذر نقش بكرش را
 هر قدم در برفها مي كاشت
 شهر بكري برگرفتن از گل گنجينه هاي راز
 هر قدم از خويش نقش تازه اي هشتن
 چه خدايانه غروري در دلم مي كشت و مي انباشت
خوب يادم نيست
 تا كجاها رفته بودم ، خوب يادم نيست
 اين ، كه فريادي شنيدم ، يا هوس كردم
 كه كنم رو باز پس ، رو باز پس كردم
پيش چشمم خفته اينك راه پيموده
 پهندشت برف پوشي راه من بود
 گامهاي من بر آن نقش من افزوده
 چند گامي بازگشتم ، برف مي باريد
 باز مي گشتم
 برف مي باريد
جاي پاها تازه بود اما
 برف مي باريد
 باز مي گشتم
 برف مي باريد
 جاي پاها ديده مي شد ، ليك
 برف مي باريد
 باز مي گشتم
 برف مي باريد
 جاي پاها باز هم گويي
 ديده مي شد ‌ليك
 برف مي باريد
 باز مي گشتم
 برف مي باريد
 برف مي باريد ، مي باريد ، مي باريد
 جاي پاهاي مرا هم برف پوشانده ست