بسيا نادر هستند

کلماتی که ارزششان بيشتر از سکوت باشد.