التماس کردن به خدا شجاعت است

اگر برآورده شود حاجت است

و اگر بر آورده نشود حکمت است.

التماس کردن به خلق خدا شرمندگی است

اگر برآورده شود منت است

و اگر بر آورده نشود ذلت است.