من گياهی ريشه در خويشم

من سکون ابشاران بلورين زمستانم

من شکوه پرنيان روشن دريای خاموشم

من سرود تشنه بيمار خيزان بهارانم.

مهر دوزختاب افسونسوز شب کوشم

مرغ زرين بال دريا راز مهتابم 

چشمه سار نيلی خوابم

چنگ خشم اهنگ پاييزم

بانگ پنهان خيز توفانم

بام بيدار گل انگيزم

سايه سروم که می بالد

نای چوپانم که می نالد

آهوی دشتم که می پويد

من

گياهی ريشه در خويشم که در خورشيد می رويد