الا ای پير فرزانه مکن عيبم ز ميخانه

                                                 که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم