اولين برف زمستانی در فصل پاييز . خيلی مسخره است. اصلا حال و حوصله برف و باران را ندارم.