وای که چقدر دلم برای اينجا تنگ شده بود . وای ميدونی چند روزه که اينجا نيومدم. دلم پر از حرف . توی اين مدت خيلی اتفاقات جورواجور افتاده. و نميدونم چه جوری تونستم تحملشون کنم.

وای خيلی اينجا را دوست دارم. چقدر احساس رهايی ميکنم. هر چی دلت بخواد ميگی . هيچ کس بهت دستور نميده . اخی يک نفس راحت بکشم