من فقط يکبار مسافر اين جهانم. بگذار هر عمل خيری که می توانم انجام دهم يا هر مهربانی که می توانم بنمايم. به هر کسی يا هر موجودی که باشد. نگذار که از آن منحرف شده يا غفلت نمايم. ديگر از اين مسير عبور نخواهم کرد.