خدايا به من زيستی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زيستن گذشته است حسرت نخورم. و مردنی عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. برای اينکه هر کس آنچنان ميميرد که زندگی ميکند.خدايا تو چگونه زيستن را به من بياموز چگونه مردن را خو خواهم آموخت.

خدايا رحمتی کن تا ايمان نان و نام برايم نياورد. قدرتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ايمانم افکنم.تا از آنهايی باشم که پول دنيا را می گيرند و برای دين کار می کنند. نه از آنهايی که پول دين را ميگيرند و برای دنيا کار ميکنند....

دکتر علی شريعتی