تو حضورت پر نعمت تو نگاهت پر لبخند
با امیدت میشه کوهو از صلابت زمین کند
تو طراوت بهاران تو سخاوت زمینی
تو کرانه های قلبم بهترین بهترینی
میشه با غروب چشمات خورشید و تو خونه آورد
میشه بت وجود تو بود میشه با نبود تو مرد
پدرم بی تو شبامون بی ستاره و شهابه
با تو زندگی برامون پر لحظه های نابه