اگر چه خستگی ام انتخاب ديروز است

ولی دوباره فردا ادامه خواهد داشت...