اي تشنه كام،

 پيوسته در تلاش چه هستي ؟

- نام !

 

ديگر زمين محبت خود را،

از نسل ما، سلاله پاكان گرفته است .

 

مردي كه رستگاري خود را،

با روزه هاي صُمت

در طول ساليان به رياضت

مي ساخت

با من به يك پياله مي،

هفتاد سال طاعت خود را باخت .

 

وقتي كه سخت سخره گرفتند پاكبازان را،

من مثل بر كشيده حصاري،

بر پاي ايستادم و خواندم،

ساده ترين ترانه پاكي را .

 

امشب، اميد يك پياله محبت كن .

من،

از نسل، از سلاله پاكانم

من عاشق قديمي ايرانم .

حميد مصدق