وای اينقدر خوابم مياد که نگو و نپرس. ديروز از صبح تا ساعت ۱۱ شب همه اش روی پايم بودم. همه اش پشت سر هم مريض می امد . من خواب الو حتی يک دقيقه هم نخوابيدم. بعد هم تا صبح ۴ تا مريض ديگه اومدند.ديگه حتی نميتونستم چشمم را باز کنم. مريض را ببينم چه شکلی است . وای.......خر پف خر پف.................