کاشکی آدمها

کمی با هم ديگه مهربون بودند.

همديگه رو دوست داشتندو عاشق يکديگه بودند.

کاشکی اگه يه روز کسی

غصه ای داشت توی دلش

نه يه دل هزارتا دل

به حرفاش گوش ميکردندو

غصه ها رو ز دلش بيرون میکردند

کاش ميشد .... اما نميشه