امشب من ديوانه با ياد تو بيدارم

تا صبح نميخوابم چون عاشق ديدارم