زندگی چون گل سرخی است

 پر از عطر پر از خار پر از برگ لطيف

يادمان باشد اگر گل چيديم

عطر و خار گل و برگ

هر سه همسايه ديوا به ديوار همند.