نیست یک نقطه‌ی بیکار درین صفحه‌ی خاک 

 

  

ما درین غمکده یارب به چه کار آمده‌ایم؟