می​زنم حلقه در هر خانه​ایمرغ جان دیوانه آن دام شدعقل​ها نعره زنان کآخر کجاستای خدا مجنون آن لیلی کجاستز آنک گوش عقل نامحرم بودسلسله زلفی که جان مجنون او استشهر ما پرفتنه و پرشور شدزوتر ای قفال مفتاحی بسازهین خمش کن کژ مرو فرزین نه​ای هست در کوی شما دیوانه​ایدام عشق دلبری دردانه​ایدر جنون دریادلی مردانه​ایتا به گوشش دردمیم افسانه​ایاز فسون عاشقان بیگانه​ایمیل دارد با شکسته شانه​ایالغیاث از فتنه فتانه​ایکز فرج باشد ورا دندانه​ایکی چو فرزین کژ رود فرزانه​ای