دلم گرفته همنفس هوای خوندن ندارم .

نشسته غصه تو قلب من هوای خوندن ندارم

ببخشيد اصلا حوصله ندارم

در پناه ايزد پاک